Ditt gymnasieval

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Ansökan

 

Du kan göra din ansökan på webben eller på en ansökningsblankett.

Blanketten finns under Blanketter här på hemsidan.

Kvittensen/ansökningsblanketten inklusive bilagor lämnas till respektive studie- och yrkesvägledare senast det datum respektive skola uppger.

 

Vem får söka?

 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

 

De ungdomar som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt att bli mottagna i gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Lag (2012:109).

 

Ansökan till gymnasiesärskolan

 

Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om den sökande ska tas emot. Om eleven har sökt ett individuellt program ska hemkommunen bedöma om eleven har förutsättningar att följa utbildningen på ett nationellt program. Om hemkommunen bedömer att eleven inte kan gå ett nationellt program ska eleven tas emot på ett individuellt program. Till detta ska ett yttrande från hemkommunen medfölja.

 

Söka till annan kommun

 

Om en elev söker ett program/inriktning i en annan kommun där programmet/inriktningen finns i den egna kommunen/samverkansområdet ska bifoga särskilda skäl till sin ansökan. Blanketten för särskilda skäl finns under Blanketter här på hemsidan.

 

Mottagande i första hand

 

En elev från den egna kommunen eller samverkansområdet blir mottagen som sökande i första hand.

 

En elev som söker ett program i en annan kommun där programmet alternativt inriktningen inte finns i den egna kommunen eller samverkansområdet tas också emot som sökande i första hand till den sökta kommunen.

 

Mottagande i andra hand

 

Om en elev söker ett program/inriktning i en annan kommun där programmet/inriktningen finns i den egna kommunen/samverkansområdet och skälen till att gå där inte bedöms tillräckliga tas eleven emot som sökande i andra hand och har inte rätt till inackorderingstillägg.

 

Beslut om mottagande

 

För de elever som söker program/inriktningar i andra kommuner kommer ett yttrande att utfärdas från hemkommunen. Detta yttrande skickas med din ansökan till den/de kommuner det gäller. Du kommer därefter att få ett beslut därifrån om du blir mottagen i första eller andra hand.

 

Slutligt besked

 

Slutliga besked presenteras på Dexter den 24 juni. Sista svarsdag är den 26 juli och svar görs via Dexter.

 

Flyttning

 

Om du och/eller din familj planerar att flytta till annan kommun ska ni fylla i en blankett för särskilda skäl där ni anger var ni eventuellt kommer att flytta. Den nya kommunen får då en avisering från oss. När du/ni flyttat och blivit folkbokförda i den nya kommunen ska ni skicka in ett personbevis till antagningskansliet i nuvarande kommun.