Om gymnasiesärskolan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

GYSÄR13

 

Inför antagningen 2013/2014 trädde en ny reform i kraft för gymnasiesärskolan.

 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

 

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

 

Gymnasiesärskolan präglas av stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.Nationella program

 

De nationella programmen i gymnasiesärskolan är:


 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djurUtbildningens omfattning

 

Utbildningens omfattning är 2 500 gymnasiesärskolepoäng.


Den garanterade undervisningstiden är 3 600 timmar fördelade på fyra år.

 

Programgemensamma ämnen

 

För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och som ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär.

 

Programfördjupning

 

Programfördjupning innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmålen och programmets karaktär. De kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena.

 

Kurserna inom programfördjupningen ökar bland annat elevernas förberedelse för yrkesverksamhet.

 

Gymnasiesärskolearbete

 

På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete om 100 poäng.

 

På programmet för samhälle, natur och språk ska gymnasiesärskole-arbetet visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbets-uppgifter inom ett yrkesområde.

 

För övriga nationella program gäller att gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet.

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

 

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska, förutom att bidra till att eleven utvecklar yrkeskunskaper, också bidra till att eleven förstår yrkeskulturen, blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats och utvecklar en yrkesidentitet. Därför är det arbetsplatsförlagda lärande en central del i utbildningen på samtliga nationella program.

 

Innehållet i det arbetsplatsförlagda lärandet styrs av ämnesplanerna.

 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller Svenska som andraspråkÄmnesplaner

 

Ett antal ämnesplaner utgör innehållet i gymnasiesärskolan.

 

Varje ämnesplan beskriver ämnets innehåll, syfte och mål.

 

Den innehåller också en eller flera kurser, där antalet gymnasiesärskolepoäng som kursen omfattar anges för varje kurs.

 

Dessutom har varje kurs ett central innehåll och kunskapskrav som gäller för olika betyg.

 

Eleven får betyg efter varje avslutad kurs.

 

Betyg

 

Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska få betyg på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiesärskolearbete.

 

Någon av beteckningarna A, B, C, D och E används som betyg för godkända resultat på en kurs. A är högsta betyg och E är lägsta betyg.

 

Betyg ska sättas utifrån de kunskapskrav som finns för varje kurs. Om en elev inte uppnår kraven för betyget E i en kurs, ska betyg inte sättas.

 

Om en elev har nått målen för gymnasiesärskolearbetet ska eleven ha betyget E. För den elev som inte uppnått målen för gymnasiesärskolearbetet ska betyg inte sättas.

 

Individuellt program

 

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

 

Ämnesområden - Individuella programmet

 

I de individuella programmen ska följande ämnesområden ingå:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation


För varje ämnesområde ska det finnas en ämnesområdesplan. Betyg ska inte sättas på ämnesområden.

 

Huvudmannen för utbildningen beslutar hur den garanterade undervisningstiden (3 600 timmar) ska fördelas på de olika ämnesområdena.

 

Gymnasiesärskolebevis

 

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning ska få ett gymnasiesärskolebevis.

 

Detta gäller alla elever i gymnasiesärskolan på såväl nationella som individuella program.

 

Alla får samma typ av bevis efter avslutade studier.

 

Gymnasiesärskolebeviset ska beskriva vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan.

 

Det ska innehålla information om:

 • vilket program eleven har gått,
 • vilka ämnesområden eller kurser eleven har läst,
 • kursernas omfattning i poäng och ämnesområdenas omfattning,
 • betyg,
 • inriktning på elevens arbetsplatsförlagda lärande, samt
 • information om elevens gymnasiesärskolearbete.