Inackorderingstillägg - kommunala skolor

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Inackorderingstillägg - kommunala skolor

 

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

 

Denna skyldighet gäller dock inte

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §.

2. elever på Rh-anpassad utbildning eller

3. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

 

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

 

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.

 

Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad.

 

Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor.