Ditt gymnasieval

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Ditt gymnasieval


Ansökan

Du kan göra din ansökan på webben eller på en ansökningsblankett. Blanketten finns under Blanketter här på hemsidan.

Kvittensen/ansökningsblanketten inklusive bilagor lämnas till respektive studie- och yrkesvägledare senast det datum respektive skola uppger.

 

Jämförelsetal

Ditt slutbetyg i åk 9 är avgörande för antagningen till åk 1.

 

För dig som slutar grundskolan 2013 eller senare värderas Dina betyg i de olika ämnena enligt följande:

 

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

 

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan.

 

Om du får betyg i fler ämnen förutom de 16 obligatoriska ämnena, t.ex. i Modersmål eller Moderna språk inom elevens val, räknas meritvärdet ut på de 16 bästa betygen av dessa. Till detta meritvärde kan sedan betyget i Moderna språk som språkval läggas till som ett 17:e betyg.

 

Observera att Modersmål inte räknas som ett Modernt språk och kan därför inte räknas som ett 17:e betyg.

 

Behörighet

 

Yrkesprogram

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

 

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

 

Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

 

Om du söker Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

 

Programinriktat val

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 andra ämnen

 

eller

 

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 andra ämnen

 

Vem får söka?

Du får söka en gymnasieutbildning om du kan påbörja utbildningen före 1 juli det år du fyller 20 år.

Du får dock inte ha avslutat ett program eller likvärdig utbildning.

 

Färdighetspoäng

Om du söker Estetiska programmet såsom bild, dans, musik och/eller teater kan du få göra ett antagningsprov.

Den färdighetspoäng som du får här läggs till ditt betyg och det är den poängen du söker på till detta program.

 

Fri kvot

Du kan begära att prövas i fri kvot.

Du kan då hänvisa till medicinska eller sociala skäl.

Det gäller även den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans betyg.


För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du söker.

 

Riksrekryterande program/inriktningar

Det innebär att elever från hela Sverige har möjlighet att söka och bli mottagna som sökande i första hand.

 

Introduktionsprogrammen

I första hand hänvisas eleverna till introduktionsprogrammen i hemkommunen.

 

Om en elev vill söka till ett introduktionsprogram i en annan kommun måste särskilda skäl bifogas.

 

Samverkansavtal

Värmlands läns kommuner ingår i ett samverkansavtal vilket innebär att elever folkbokförda i Värmlands län kan söka samtliga nationella program inom Värmlands län och bli mottagna som sökande i första hand.

 

Introduktionsprogrammet ingår ej i samverkansavtalet.

 

Filipstad, Storfors, Kristinehamn, Säffle, Åmål och Årjäng har ytterligare samverkansavtal. Se mer info under Samverkansavtal.

 

Frisök

Behöriga sökande ges möjlighet att inför år 1 söka en utbildning på ett nationellt program i annan kommun (utanför länet) även den erbjuds av hemkommunen/samverkansområdet.

 

En sådan sökande tas emot i mån av plats, sedan alla behöriga sökande tagits emot från anordnarkommunen/

samverkansområdet och från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning samt sedan elever med särskilda skäl tagit emot.

 

En sökande som tas emot i mån av plats har inte rätt till inackorderingstillägg.

 

Beslut om mottagande

För de elever som söker program/inriktningar i kommuner utanför Värmland alternativt Åmål kommer ett yttrande att utfärdas från hemkommunen.

Detta yttrande skickas med din ansökan till den/de kommuner det gäller. Du kommer därefter att få ett beslut därifrån om du blir mottagen i första eller andra hand.

 

Det är alltid den kommun man söker till som beslutar om mottagande.

 

Överklagan

Beslutet om att inte tas emot som sökande kan överklagas.

Överklagande ska skickas in till den myndighet som har fattat beslutet inom tre veckor efter det du fått ditt beslut.

Överklagande prövas av Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Idrottsgymnasium

Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium oavsett var du bor och tas emot som sökande i första hand.

Det finns också nationella idrottsutbildningar (NIU). Dessa utbildningar är inte riksrekryterande men omfattas av s.k. frisök (se ovan).

Mer information om idrottsutbildningar i Värmlands län och Åmåls kommun finns under Idrottsutbildningar.

 

Preliminärt besked

Den preliminära antagningen presenteras på Dexter. Observera att detta är preliminärt då ditt jämförelsetal är baserat på ditt höstterminsbetyg.

Den slutliga antagningen görs alltid på ditt slutbetyg.

 

Slutligt besked

Den preliminära antagningen presenteras på Dexter. 

 

Reservantagning

Reservantagningen pågår från början av augusti till mitten av september.

Blir du antagen som reserv kommer detta att presenteras på Dexter. Information om förändringar fås via SMS där du uppmanas att gå in på Dexter för se resultat samt svara.

 

Antagning efter rangordning

Antagning sker strikt efter elevernas rangordning av valen på ansökan.

Om du är antagen på ditt 1:a-handsval är du inte aktuell för antagning eller reservplacering på lägrehandsvalen.

 

Omval

Om du behöver öppna upp din ansökan för omval kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

 

Flyttning

Om du och/eller din familj planerar att flytta till annan kommun ska ni fylla i en blankett för särskilda skäl där ni anger var ni eventuellt kommer att flytta. Den nya hemkommunen får en avisering från oss.

När du/ni flyttat och blivit folkbokförda i den nya kommunen ska ni skicka in ett personbevis till antagningskansliet i nuvarande hemkommun.

 

Andrahandsreserv

Om du ändrar ditt val efter ansökningstidens utgång så placeras du som andrahandsreserv, d.v.s. efter de som är antagna och efter ordinarie reserver.